VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Cam kết sản xuất và kinh doanh cà phê sạch

Cam kết sản xuất và kinh doanh cà phê sạch

Minh bạch trong sản xuất và kinh doanh cà phê, cam kết sản xuất và kinh doanh cà phê sạch nhằm góp phần duy trì và nâng cao chất lượng cà phê, vì quyền lợi người tiêu dùng, đó là nội dung mà Nestlé đã cam kết tại lễ ký...