Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khó lường, Ban chỉ đạo trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã ban hành Kế hoạch số 326/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động trong tình hình mới.

Kế hoạch triển khai nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ từ trung ương đến địa phương về triển khai các nội dung Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới đồng thời tiếp tục tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội, từ đó tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần đạt “Mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, kế hoạch đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền và hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm thúc đẩy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước.

Đồng thời chú trọng các hoạt động phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam cũng như thúc đẩy sử dụng ngày càng nhiều hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có chất lượng tốt.

Bên cạnh đó đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích.

Song song với đó tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước có nhiều thành tích trong cuộc vận động; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp.

Theo kế hoạch này, Bộ Công thương được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động giai đoạn 2021 - 2025; phát triển công nghệp hỗ trợ, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, ứng dụng thương mại điện tử trong công tác mở rộng thị trường, hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng tin cậy, phù hợp với các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; đẩy mạnh lưu thông và triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa; kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam...

Bình luận của bạn