Tài liệu chia sẻ

STT Tên file download Ngày cập nhật Download
1 Mẫu Dự toán kinh phí đính kèm CV số 2787/BCT-TTTN và CV số 2788/BCT-TTTN 15:13 08/05/2024
2 Mẫu Thuyết minh nhiệm vụ đính kèm CV số 2787/BCT-TTTN và CV số 2788/BCT-TTTN 15:12 08/05/2024
3 CV số 2787/BCT-TTTN về việc đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển TTTN gắn với Cuộc vận động "NVNUTDHVN" năm 2025 15:10 08/05/2024
4 CV số 2788/BCT-TTTN về việc đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển TTTN gắn với Cuộc vận động "NVNUTDHVN" năm 2025 15:07 08/05/2024
5 Mẫu biển Điểm bán hàng Việt Nam "Tự hào hàng Việt Nam", "Tinh hoa hàng Việt Nam" 11:13 30/05/2023
6 Mẫu Đề xuất Dự án nhiệm vụ 2024_Đề xuất dự án, nhiệm vụ Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024 17:13 09/05/2023
7 Phụ lục văn bản hướng dẫn 2024_Đề xuất dự án, nhiệm vụ Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024 17:13 09/05/2023
8 Mẫu 02 Dự toán 2024_Đề xuất dự án, nhiệm vụ Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024 17:12 09/05/2023
9 Đề xuất dự án, nhiệm vụ Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024 17:05 09/05/2023
10 Quyết định 576/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2023 về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023 14:56 15/03/2023
11 Phụ lục báo cáo tình hình thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 09:52 02/12/2022
12 Báo cáo tình hình thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 09:46 02/12/2022
13 Kế hoạch số 08-KH/BCSĐ ngày 04 tháng 8 năm 2022 về việc triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW 14:46 10/08/2022
14 Công văn 2177/BCT-TTTN đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển TTTN gắn với CVĐ Người VN ưu tiên dùng hàng VN năm 2023 17:06 06/05/2022
15 Quyết định 281/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 10:55 28/04/2022
16 Kế hoạch Triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 14:14 27/04/2022
17 Nghị định số 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử 09:57 19/10/2021
18 Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã ban hành Kế hoạch số 326/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 19 tháng 7 năm 2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 10:13 17/08/2021
19 Công văn số 4428/BCT-TTTN ngày 18/06/2020 về việc báo cáo Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 - 2020 15:34 24/06/2020
20 Công văn số 527/QĐ-BCT ngày 18/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2020 15:29 21/02/2020