Tài liệu chia sẻ

STT Tên file download Ngày cập nhật Download
1 Kế hoạch số 08-KH/BCSĐ ngày 04 tháng 8 năm 2022 về việc triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW 14:46 10/08/2022
2 Công văn 2177/BCT-TTTN đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển TTTN gắn với CVĐ Người VN ưu tiên dùng hàng VN năm 2023 17:06 06/05/2022
3 Quyết định 281/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 10:55 28/04/2022
4 Kế hoạch Triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2022 14:14 27/04/2022
5 Nghị định số 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử 09:57 19/10/2021
6 Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã ban hành Kế hoạch số 326/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 19 tháng 7 năm 2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 10:13 17/08/2021
7 Công văn số 4428/BCT-TTTN ngày 18/06/2020 về việc báo cáo Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2014 - 2020 15:34 24/06/2020
8 Công văn số 527/QĐ-BCT ngày 18/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2020 15:29 21/02/2020
9 Công văn Số 4012/BCT-TTTN ngày 06 tháng 6 năm 2019 về việc Triển khai hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước năm 2019 13:21 07/06/2019
10 Công văn số 2620/BCT-TTTN ngày 16/04/2019 về việc Đề xuất dự án, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển TTTN gắn với CVĐ NVNUTDHVN năm 2020 16:55 25/04/2019
11 Quyết định số 309/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2019 14:31 01/03/2019
12 Công văn số 10732/BCT-TTTN về việc Cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn ngành Công thương 17:06 28/12/2018
13 Công văn 5481/BCT-TTTN V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng CVĐ "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" trong 6 tháng đầu năm 2017 09:11 30/06/2017
14 Công văn số 3818/BCT-TTTN ngày 03/5/2017 v/v Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển TTTN gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2018 10:12 11/05/2017
15 Quyết định 533/QĐ-BCT ngày 24/2/2017 về việc Ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng "Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 10:00 13/03/2017
16 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DIỆN HÀNG VIỆT NAM NĂM 2016 14:54 04/10/2016
17 Công văn số 749/BCT-TTTN V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng CVĐ “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” trong 6 tháng đầu năm 2016 10:14 04/07/2016
18 Công văn số 3571/BCT-TTTN ngày 25/4/2016 về việc mời tham gia gói thầu xây dựng chuyên mục "Tự hào hàng Việt Nam" và phát sóng trên các kênh truyền thông thực hiện đề án PTTTTN gắn với CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 13:59 26/04/2016
19 Công văn số 3414/BCT-TTTN về việc đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển TTTN gắn với CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2017 do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ký ngày 20/4/2016 13:53 26/04/2016
20 Quyết định số 749/QĐ-BCT ngày 29/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 10:47 23/03/2016