Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động

Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam":...

Năm 2019 đánh dấu 10 năm Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (CVĐ) được triển khai. Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện Chương trình hành động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả CVĐ nhiều ý nghĩa này.   ...

Kết nối với chúng tôi