Tài liệu chia sẻ

STT Tên file download Ngày cập nhật Download
1 QUY CHẾ Làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành và Tổ chuyên gia giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 13:58 05/11/2014
2 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành và Tổ chuyên gia giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 13:57 05/11/2014
3 Kết quả 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 14:10 20/09/2012
4 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2014. 14:09 20/09/2012
5 Báo cáo tình hình thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2012 . 14:08 20/09/2012
6 Báo cáo tình hình triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong năm 2013 và hoạt động triển khai trong thời gian tới. 14:08 20/09/2012
7 Tài liệu về Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam... 14:07 20/09/2012
8 Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013 . 14:07 20/09/2012
9 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... 14:04 20/09/2012
10 Bộ Công Thương ban hành Đề án "Chương trình Tôn vinh và trao giải thưởng" Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu. 14:01 20/09/2012
11 Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được... 14:11 13/08/2012
12 Báo cáo kết quả "Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2012. 14:12 11/07/2012
13 Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014. 10:04 11/07/2012