Tài liệu chia sẻ

STT Tên file download Ngày cập nhật Download
1 Mẫu 1 dự án, nhiệm vụ 12:05 17/11/2014
2 Công văn đề nghị các đơn vị Bộ Công Thương báo cáo tình hình thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong năm 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015 12:05 17/11/2014
3 Dự toán kinh phí thực hiện dự án, nhiệm vụ 12:04 17/11/2014
4 Phụ lục văn bản hướng dẫn 12:03 17/11/2014
5 Đề xuất dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển TTTN gắn với CVĐ năm 2015 12:02 17/11/2014
6 QUY ĐỊNH Về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai các chương trình thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 14:00 05/11/2014
7 QUY CHẾ Làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành và Tổ chuyên gia giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 13:58 05/11/2014
8 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành và Tổ chuyên gia giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 13:57 05/11/2014
9 Kết quả 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 14:10 20/09/2012
10 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2014. 14:09 20/09/2012
11 Báo cáo tình hình thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2012 . 14:08 20/09/2012
12 Báo cáo tình hình triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong năm 2013 và hoạt động triển khai trong thời gian tới. 14:08 20/09/2012
13 Tài liệu về Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam... 14:07 20/09/2012
14 Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013 . 14:07 20/09/2012
15 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... 14:04 20/09/2012
16 Bộ Công Thương ban hành Đề án "Chương trình Tôn vinh và trao giải thưởng" Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu. 14:01 20/09/2012
17 Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được... 14:11 13/08/2012
18 Báo cáo kết quả "Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2012. 14:12 11/07/2012
19 Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014. 10:04 11/07/2012