Nhân rộng các điểm bán hàng Việt phục vụ người tiêu dùng

Sáng 7/6, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh xác định, thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, đi vào đời sống. 

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình, để tiếp tục phát huy kết quả trong 10 năm qua, đưa cuộc vận động đến với mọi tầng lớp nhân dân, đạt mục đích và yêu cầu đề ra, địa phương yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh quán triệt sâu rộng mục đích, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của cuộc vận động.

Ngành chức năng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm để đúc kết, nhân rộng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân về cuộc vận động với phương thức thích hợp, có sức thu hút, hấp dẫn mọi người, mọi nhà. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của nhân dân về nội dung người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành khối Nhà nước tích cực thực hiện cuộc vận động theo lĩnh vực phụ trách của từng cấp, ngành. Cùng với đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan cuộc vận động nhằm tạo ra môi trường thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp trong tỉnh mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu hàng hóa mới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tổ chức điểm bán sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, điểm bán hàng Việt, chợ bán hàng Việt kịp thời phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong tỉnh. 

Trong 10 năm qua, tỉnh Tiền Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động, Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cùng các chủ trương, chính sách liên quan của Trung ương và địa phương.

Tỉnh cũng củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban vận động các cấp; phân công trách nhiệm từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban vận động… Trên cơ sở đó, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo các cấp cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai cuộc vận động đạt kết quả tốt. 

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tiền Giang cùng các cấp, ngành đã tổ chức trên 402.000 cuộc tuyên truyền, vận động, thu hút hơn 13,287 triệu lượt người nhằm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về ưu tiên lựa chọn, sử dụng hàng Việt Nam; thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của các nhà sản xuất, chế biến, phân phối đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường, người tiêu dùng.

Tiền Giang đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh, phân phối, tiêu thụ hàng hóa và mở rộng thị trường... Một số hoạt động nổi bật như: Thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng cho 5 doanh nghiệp, hỗ trợ hàng trăm hộ tham gia chương trình mua đèn compact tiết kiệm điện xông thanh long xử lý ra hoa trái vụ tổng kinh phí gần 500 triệu đồng… 

Từ năm 2010 đến nay, định kỳ hàng năm, Tỉnh Tiền Giang đều tổ chức Chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán; tổng trị giá hàng hóa từ khi thực hiện chương trình đến nay là trên 2.428 tỷ đồng, trong đó trị giá hàng hóa thiết yếu hơn 530 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình để dự trữ hàng hóa phục vụ nhân dân là trên 240 tỷ đồng…/. 

Bình luận của bạn