Bảo vệ môi trường ngành Công Thương và những mục tiêu đề ra

Bảo vệ môi trường ngành Công Thương và những mục tiêu đề ra

Quyết định số 1375/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025 đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 70-90% nguồn thải trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm được đánh giá, kiểm kê, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và ban hành chính...

Danh mục Tiêu diểm & sự kiện

Kết nối với chúng tôi