Vay 560 triệu USD hỗ trợ phát triển ĐBSCL

Vay 560 triệu USD hỗ trợ phát triển ĐBSCL

Hai dự án do WB tài trợ là nguồn vốn quan trọng, kịp thời bổ sung cho nguồn lực trong nước nhằm giảm thiểu tác động bất lợi của biến đổi khí hậu; bảo đảm sản xuất bền vững.  

Kết nối với chúng tôi