48% người Việt dùng hàng Việt vì tự hào dân tộc

48% người Việt dùng hàng Việt vì tự hào dân tộc

Chính sự ủng hộ cho các doanh nghiệp nội địa đã khiến gần một nửa người tiêu dùng được khảo sát trả lời sẽ chọn sản phẩm nội địa (48%) thay vì lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp ngoại (9%).

Kết nối với chúng tôi