Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt qua Mekong Beauty Show 2018

Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt qua Mekong Beauty Show 2018

Tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp mỹ phẩm Việt vẫn còn rất lớn nếu các doanh nghiệp, nhà phân phối biết khai thác thế mạnh thị trường và có sự liên kết chặt chẽ với nhau.  

Kết nối với chúng tôi