Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu...

Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa...

Kết nối với chúng tôi